RegPharm

Hlášení nežádoucích účinků léčiv

Bezpečnost léčiva je stejně důležitá jako jeho účinnost. Farmakovigilance (hlášení nežádoucích účinků) se zabývá sledováním bezpečnosti léčivých přípravků s cílem zajistit jejich bezpečné, správné a efektivní používání. V praxi je vyhodnocování bezpečnostních informací založeno hlavně na hlášení podezření na nežádoucí účinky předepisujícími lékaři.

V případě, že byste chtěl/-a nahlásit podezření na nežádoucí účinek některého z léčivých přípravků distribuovaných naší firmou, můžete tak učinit písemně zasláním emailu na adresu farmakovigilance@regpharm.cz.

Zasláním emailu poskytujete souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů. S osobními údaji bude nakládáno v souladu s pravidly GDPR.

Vaše informace budou předány Státnámu ústavu pro kontrolu léčiv, jak je vyžadováno legislativou. 
Stejně tak můžete nežádoucí účinky nahlásit také přímo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucího účinku můžete přispět ke zpřesnění bezpečnostního profilu léčivého přípravku.